قوانین

1-اکانت ها به سه بازی زمانی برای اجاره اکانت تقسیم میشود.

2-حداکثر فرستادن ایمیل و پسورد اکانت تا 24 ساعت طول میکشد .

3-از طریق ایمیل براتون ایمیل و پسورد فرستاده میشود .